02c1_33
Huang Yao (right) and his friend Mu yi Long
in front of the "big" Niu Bi Zi.
  Close