"Niu Bi Zi" Educational Cartoon Exhibition, Kuala Lumpur, 1956
"Chuyun Shu", where the Chinese characters form facing the audience

Huang Yao doing Chuyun Shu

Exhibition in Kuala Lumpur, 1956

Exhibition in Kuala Lumpur, 1956
close