HuangYao Web-site
Title
 
map_China
map_China
map_China
Activities in Shanghai (1917 -1937)
Shanghai - Jiashan Zhejiang - Shanghai
Huang Yao in War (1937 -1945)
Shanghai - Rinbou - Nanking - Uhu - ChongQing - Guiyang -
Liuchow - Kweilin - Kweiyang - Rochow
After War (1945 - 1956)
Rochow - Kunming - Hanoi - Haiphong - Hanoi - Kunming - HongKong - Bangkok
Malaysia (Malaya) (1956 - 1987)
Singapore - Malaysia
Click the City to see the detail